Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. НСИ: БВП нараства с 2,1% през четвъртото тримесечие на 2022 г. на годишна база

Анализи

НСИ: БВП нараства с 2,1% през четвъртото тримесечие на 2022 г. на годишна база

Увеличение с 0,5 на сто има спрямо третото тримесечие на 2022 г.

НСИ: БВП нараства с 2,1% през четвъртото тримесечие на 2022 г. на годишна база - Tribune.bg
Снимка:
© НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,5 на сто спрямо третото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт по експресни оценки.

През третото тримесечие на 2022 г. БВП отбеляза ръст от 3,3 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни, съобщи в средата на декември миналата година НСИ.

В средата на ноември НСИ отчете, че на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. БВП на България нараства с 3,2 на сто и с 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки. По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ, оповестени в началото на септември, през второто тримесечие на 2022 г. БВП на България нараства с 4 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и с 0,8 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 г. В средата на август националната статистика отчете годишен ръст през през второто тримесечие на 2022 г. на БВП от 4,8 на сто и с 1,1 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 2,8 на сто. Крайното потребление регистрира ръст от 4,7 на сто, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава със 7,2 на сто, а вносът на стоки и услуги нараства с 10,7 на сто.

По предварителни и сезонно изгладени данни на НСИ от декември миналата година през третото тримесечие на 2022 г. БДС се повишава с 3,1 на сто на годишна база и с 0,6 на сто на тримесечна база. Растежът на БДС тогава НСИ определи, че се дължи на увеличението при икономическите дейности: Промишленост - 17,7 на сто, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1,4 на сто, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1,4 на сто, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0,9 на сто, Финансови и застрахователни дейности - 0,8 на сто и Операции с недвижими имоти - 0,6 на сто. Спад на годишна база, по декемврийски данни на НСИ, бе регистриран в Строителството с 13,4 на сто, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0,7 на сто, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0,1 на сто.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.5 на сто. Брутната добавена стойност нараства с 0,7 на сто. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвърто тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,4 на сто.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 47 086,7 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 42 694,9 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 81,3 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 38 272,2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 10 640,4 млн. лв. и заема 22,6 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

По предварителни данни от декември на НСИ през третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44 959 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 6 601 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,941935 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 151 млн. долара и съответно на 3 399 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 987 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 375 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2022 г. възлиза на 39 530 млн. лв. по текущи цени. 

През третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 9,7 на сто, като се увеличава с 0,7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2021 година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4,5 процентни пункта до 28 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 62,3 на сто през третото тримесечие на 2022 г. при 67,5 на сто през третото тримесечие на 2021 година.

През третото тримесечие 2022 г. за крайно потребление се изразходват 76 на сто от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14,2 на сто от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Анкети