Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. Делян Добрев представи Закон за компенсиране на потребителите на моторни горива

Енергетика

Делян Добрев представи Закон за компенсиране на потребителите на моторни горива

Делян Добрев представи Закон за компенсиране на потребителите на моторни горива - Tribune.bg
Снимка:
© кадър

Внасяме Закон за компенсиране на потребителите на моторни горива, това обяви на брифинг в парламента бившият енергиен министър и настоящ депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

Документът е публикуван за обществено обсъждане и в рамките на следващата седмица ще бъде внесен в Народното събрание и ще стартира процедурата по неговото приемане, заяви още Добрев и обясни каква е разликата между тяхното предложение и това, което предлага служебния кабинет.

„Ние въвеждаме вноска не само от „Лукойл“, а всички компании, които преработват руски петрол, ще е длъжна да прави вноска във Фонда за енергийна сигурност. Този механизъм не касае бюджета. Това е една от силните страни, тоест, за да започне да работи схемата, която ние прилагаме, няма нужда от бюджет, няма нужда от актуализация, няма нужда дори да има правителство“, заяви той.

Добрев отново посочи, че всички компании, които извършват преработка на нефт от Русия или изнесен от Русия, ще са длъжни да правят вноска.

„Ако този закон не бъде приет и ние не успеем да прехвърлим ползите от дерогацията към българското общество, то, по-добре въобще да няма дерогация. Ако не приемем този закон, ще внесем друг, с който да задължим служебния кабинет да изтегли дерогацията“, категоричен беше Добрев.

Лъчезар Борисов посочи, че през последните 10 дни експерти са работили по документа и обясни, че той има няколко цели: „Компенсиране на потребителите - запазване на конкурентоспособността на бизнеса и запазване на покупателната способност на българските граждани“.

Бившият финансов министър заяви още, че работната група е видяла, че има недостатъци в регламента на ЕК, който не покрива напълно българският казус.

„Именно затова този закон регулира този механизъм на свръх печалбите“, посочи още Лъчезар Борисов.

Ето и пълния текст на Закона, който е публикуван за обществено обсъждане:

ЗАКОН ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МОТОРНИ ГОРИВА
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и реда за набиране, разходване и контрол на средствата от вноски дължими от лица, извършващи икономическа дейност на територията на Република България, свързана с преработка или рафиниране на нефт с произход от Русия или изнесен от Русия.
(2) Законът има за цел създаване на механизъм за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, посочени в този закон.
Чл. 2. Набирането, разходването и контрола на средствата по чл. 1, ал. 1 се извършва по реда на този закон от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, наричан по-нататък „фонда“ и от Национална агенция за приходите.
Глава втора
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“
Чл. 3. Фондът поддържа целева банкова сметка за набиране на средствата от вноски, дължими от лицата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4 (1) Министерския съвет приема методика за изчисляване на вноската на задължените лица, като размера на вноската се определя за килограм внесен нефт с произход от Русия или изнесен от Русия при отчитане:
1. разликата между средномесечната цена на Средиземноморската борса за петрол сорт „Брент“ и „Уралс“ на барел, и
2. съотношението между количествата в мерната единица съгласно данъчната основа по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, освободени за потребление в страната енергийни продукти и количествата изведени към друга държава членка или изнесени към трета страна.
(2) Министерския съвет ежемесечно до 15-то число на текущия месец, по предложение на министъра на финансите определя с решение размера на вноската на задължените лица за предходния месец.
Чл. 5. До 15-то число на текущия месец Агенция „Митници“ предоставя на фонда информация за внесените на територията на страната количества нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, отчетени от средства за измерване и контрол по Закона за акцизите и данъчните складове за предходния месец.
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 до 20-о число на текущия месец:
1. подават във фонда декларация за количествата внесен нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за предходния месец и размера на дължимата вноска без ДДС;
2. внасят във фонда вноската по т. 1 за предходния месец.
(2) Ако декларираните количества по ал. 1, т. 1 са по-малко от предоставените по чл. 5, фондът начислява вноската на задълженото лице по по-голямото количество.
(3) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.
(4) Размерът на вноската се изчислява преди облагането на ДДС и не оказва влияние при изчисляването му.
Чл. 7. Вноските са публични държавни вземания, които подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на фонда и подлежи на предварително изпълнение.
(2) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
(3) Средствата на фонда са несеквестируеми и по отношение на тях не може да бъде извършено прихващане от трети лица със задължения на фонда.
Глава трета
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОТОРНИ ГОРИВА
Чл. 8 (1) Размерът на компенсация по чл. 9 се определя в лев на литър по видове моторни горива с решение на Министерски съвет въз основа на предоставена от министъра на енергетиката чрез фонда информация, относно набраните средства по чл. 3.
(2) Периода, за който се отнася компенсация, както и срокът в който се прехвърлят средствата от фонда към Национална агенция за приходите се определят с решението по ал. 1.
Чл. 9. (1) Средствата по чл. 3 се предоставят за компенсация на разходите на потребителите на следните видове моторни горива:
1. бензин А95 (с код по КН 2710 12 45) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект;
2. газьол (дизелово гориво) (с код по КН 2710 20 11) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект;
(2) Компенсацията по ал. 1 се предоставя чрез намаляване на дължимата от потребителите сума за плащане на крайния разпространител на литър гориво при пряко зареждане в горивен резервоар на моторни превозни средства, регистрирани по Закона за движението по пътищата. Тези обстоятелства се удостоверяват при зареждането пред крайния разпространител чрез представяне на свидетелството за регистрация на зарежданото с гориво моторно превозно средство. Компенсацията се предоставя при плащане в брой, с банкова дебитна или кредитна карта.
(3) Краен разпространител е лице, което стопанисва бензиностанция, в което се извършва зареждане на горивата по ал. 1 в горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от резервоари за съхранение на тези горива.
(4) Всеки краен разпространител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, може да предоставя компенсацията по ал. 1. Компенсация не се предоставя в обекти, в които се извършват зареждания на моторни превозни средства само за собствени нужди с течни горива по ал. 1.
(5) Крайният разпространител, който предоставя компенсацията по ал. 1, задължително издава разширен фискален бон или фактура на потребителя за извършената доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация, в който вписва регистрационния номер на моторното превозно средство. В разширения фискален бон или фактура вместо име и адрес на получателя се посочва "Получател на компенсация за гориво по ЗКРПМГ". В разширения фискален бон или фактура не се отразяват продажби на моторни горива, за които не се предоставят компенсации.
(6) В разширения фискален бон или фактура по ал. 5 крайният разпространител отразява предоставената компенсация като отстъпка от продажната стойност на зареденото гориво.
(7) За издадените разширени фискални бонове или фактури по ал. 5 крайният разпространител съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност с код 83.
( Крайният разпространител съставя протокол, с който начислява изискуемия данък върху добавената стойност за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации през съответния месец. Данъкът за календарния месец се определя в размер, съответстващ на размера на намалението на данъка при отразяването на предоставената компенсация като отстъпка.
(9) Протоколът съдържа задължително следната информация:
1. номер и дата;
2. името и идентификационния номер на крайния разпространител;
3. вид, количество на горивото по ал. 1, за което е предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки вид за периода;
4. обща сума на предоставените компенсации за периода;
5. корекция в увеличение или намаление на сумата на компенсации за предходен/предходни период/периоди по вид и количество на съответното гориво и периода, за който/които се отнася;
6. сума на компенсации след корекция (сумата по т. 4, коригирана със сумата по т. 5);
7. данъчна основа и данък, изчислени за сумата по т. 6 по следната формула:
Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;
ДС – съответната данъчна ставка.
(10) Крайният разпространител отразява протокола по ал. 9 в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност с код 50, като в зависимост от приложимата данъчна ставка посочва данъчната основа на компенсацията в колони 11 и 17, съответно данъка в колони 12 и 18.
(11) Крайният разпространител декларира пред Националната агенция за приходите сумата на предоставените през съответния месец компенсации, като подава по електронен път подписана с квалифициран електронен подпис декларация по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Декларацията се подава в срок до 14-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на компенсациите. В декларацията се претендира възстановяване на предоставените компенсации и се посочват следните данни:
1. име и идентификационен номер на крайния разпространител;
2. месец и година, за които се отнася декларацията;
3. вид, количество на горивото по ал. 1, за което е предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки вид след отразяване на корекции за предходни месеци;
4. обща сума на предоставените компенсации по т. 3.
(12) Сумата, посочена в декларацията по ал. 11, се възстановява на крайния разпространител в 10-дневен срок от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията по Закона за данък върху добавената стойност за съответния период при наличие на пълно съответствие на данните относно предоставените компенсации, посочени в декларацията по ал. 11 и в дневника за продажбите на крайния разпространител за съответния период.
(13) Корекции в подадена декларация по ал. 11 след изтичането на срока за подаване се правят чрез подаване на нова декларация след разрешение от орган по приходите.
(14) При установено несъответствие на данните относно предоставените компенсации, посочени в декларацията по ал. 11, и данните в дневника за продажбите на крайния разпространител за съответния период, сумата, посочена в декларацията по ал. 11, се възстановява след отстраняване на несъответствията в следващ период в срока по ал. 12.
(15) Когато декларацията по ал. 11 и/или справка-декларацията по Закона за данък върху добавената стойност за съответния данъчен период са подадени извън законоустановения срок, възстановяването на сумата на предоставените компенсации се извършва в следващ период в срока по ал. 12.
(16) Потребителят – получател по компенсацията няма право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели.
(17) Неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми се възстановяват ведно със законната лихва от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им. Вземанията за възстановяване са публични държавни вземания. Актовете по чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се издават от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Обжалването на актовете не спира изпълнението им.
(18) Администрирането на компенсацията по ал. 1 се извършва от Националната агенция за приходите. Актовете се издават от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
Чл. 10. Министерският съвет с решение може да преустанови предоставянето на компенсация по чл. 9 при липса на средства по чл. 3.
Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл. 11. (1) На задължено лице, което не предостави информация в случаите, предвидени в този закон се налага имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията по ал. 1.
Чл. 12. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на упълномощени от председателя на управителния съвет на фонда лица.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на фонда.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон Министерския съвет издава методиката по чл. 4, ал. 1.
§ 2. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г. и бр. 8 и 9 от 2022 г.) в чл. 176а, ал. 1 т. 4 и 5 се отменят.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Анкети