Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Енергетика
  3. Окончателно: Цената на газа за декември е 87,50 лв/MWh

Енергетика

Окончателно: Цената на газа за декември е 87,50 лв/MWh

Окончателно: Цената на газа за декември е 87,50 лв/MWh - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.  декември в размер на 87,50 лв/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. декември.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари до 30 ноември т.г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за м. декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 31,76 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.  

„Булгаргаз“ е сключил за м. декември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.  В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. Неговата цена се формира от цената на придобиването като е   отчетено и същественото влияние на извършвания виртуален добив/нагнетяване през периода 01.01.2023 г. – 30.11.2023 г. 

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 87,50 лв./MWh е с 6,5 % по-висока от цената на природния газ през м. ноември, която беше в размер на 82,12 лв./MWh., но продължава да е по-ниска от цената на европейските газови пазари за м. декември.

На откритото заседание на 29.11 т.г. председателят на КЕВР доц.Иван Иванов коментира, че тенденцията за успокояване на индекс TTF на европейската газова борса в Нидерландия ще се отрази благоприятно на  решенията на КЕВР за цената на природния газ през следващите месеци. Основни причини за това са високата запълняемост на газохранилищата в цяла Европа и алтернативни маршрути на редица страни в Европа за снабдяване с природен газ. Благоприятни фактори за нашата страна са и предстоящото пускане в експлоатация на газовата връзка София – Ниш на 10.12.2023 г. и на терминала за регазификация край Александруполис, Гърция – на 1.03.2024 г. Благодарение на 20-процентно участие на „Булгартрансгаз“ България ще получава от газовия терминал допълнително до 1 млрд. куб. метра природен газ годишно.  

Анкети