Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Мултимедия
  3. Над 36 резидентни центрове с нови социални услуги се откриха за ползване от възрастните и хората с увреждания

Мултимедия

Над 36 резидентни центрове с нови социални услуги се откриха за ползване от възрастните и хората с увреждания

Над 36 резидентни центрове с нови социални услуги се откриха за ползване от възрастните и хората с увреждания - Tribune.bg
Снимка:

На закриващата пресконференция в гр. София, Агенцията за социално подпомагане обяви резултатите от проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“. До момента успешно са разкрити 37 нови центрове за дългосрочна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост, като същевременно са закрити 6 големи специализирани институции и предстои затварянето на още 2 до края на годината. Нови условия на живот са осигурени за 535 лица, които са изведени от държавните психиатрични болници и специализирани институции.

От съществено значение за постигане на по-голяма независимост, приобщаване и защита на правата на хората с увреждания, е видът на грижите предоставяни в тези нови центрове, за да се постигне устойчива промяна у живота на потребителите. Ето защо, по проекта се извършва експертна оценка за степента на удовлетвореност на лицата от предлаганите им нови условия на живот и са разработени обучителни пакети за специалистите от социалната и здравната система.

„Обобщавайки извършените оценки досега и базирайки се на състоянието, поведението и отношението на лицата в дните на изследването, може да се направи извода, че всички са доволни и успешно се адаптират към новите условия на живот“, коментира Димитър Арнаудов, ръководител на Инспектората на АСП и ръководител на проекта.

Продължават да се полагат целенасочени усилия за осигуряване на подходящо място за живот в общността на възможно по-голям брой лица в нужда и промяна в обществените нагласи спрямо хората с увреждания. Добрите примери за интегрирани нови услуги и разкрити центрове в България вече са десетки. Част от тях са Центровете за грижа за лица с умствена изостаналост и психични увреждания в с. Памукчии, община Нови пазар, с. Вратца в община Кюстендил, гр. Дряново, гр. Враца и др.  В тях се осигурява възможност на хората с увреждания да усвояват и развиват нови умения и трудови навици, като трупат опит в по-близка до семейната среда.

За целите на проекта и комуникацията му е създадена информационна платформа с актуална информация, статистика, карта на услугите, медийно отразяване, информационни филми за новите социални услуги, която може да бъде открита на сайта на проекта, както и във видео канала на проекта.

Агенция за социално подпомагане реализира проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, BG05M9OP001-2.038–0001–С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньори и заинтересовани страни по проекта са –

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, държавните психиатрични болници, местни власти – кметове и администрация в общини, в които се изграждат социални услуги и в общини, в които се закриват специализирани институции, Националното сдружение на общините, неправителствени организации, осъществяващи дейности в подкрепа на хората с увреждания и подобряване качеството им на живот.