Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. На първо четене: Депутатите приеха бюджета на НЗОК и ДОО (Обновена)

Парите

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на НЗОК и ДОО (Обновена)

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на НЗОК и ДОО (Обновена) - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Народните представители приеха на първото четене на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). „ЗА“ гласуваха 142 депутати.

Предвидените приходи и трансфери в проектобюджета на НЗОК са в размер на 8 163 353 100 лв. Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8 на сто, като в разчетите са отразени ефектът от увеличаване на размера на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Запазва се съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице. Така и през 2024 г. то ще бъде 60:40.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 8 163 353 100 лв., от които 7 630 931 400 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантирана от бюджета на НЗОК.

През 2024 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. За здравноосигурителни плащания са предвидени 7,63 млрд. лева. За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 558 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ – 567 млн. лв., за дентална помощ – 328 млн. лв., за медико-диагностична дейност – 261 млн. лв., а за болнична помощ – 3,5 млрд. лв.

Трансферите от Министерство на здравеопазването в размер на 173,8 млн.лв. са за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по Закона за здравето - 26,8 млн.лв.; дейности за здравно неосигурени лица по Закона за здравето – 8,8 млн.лв.; суми по Закона за здравното осигуряване (доплащане на разликата на намалените потребителски такси за пенсионери) – 16,0 млн. лв.; дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето – 72,2 млн. лв.; помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 50,0 млн.лв.

Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно Закона за здравното осигуряване, е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 238 764 300 лв.

През 2024 г. се предвижда финансирането на приоритетни многопрофилни болници за активно лечение и на лечебни заведения за болнична помощ, които изпълняват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

Със 135 гласа депутатите приеха на първо четене и проектобюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 г.

Приходите в проектобюджета са планирани в размер на малко под 12, 884 млн. лв. В сравнение със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., общите приходи нарастват с малко над 1 655,0 млн. лв. или 14,7 на сто.

Проектобюджетът е съставен при допускане за ръст на средния осигурителен доход от 11,2 на сто. Освен икономическите фактори, върху тази динамика влияние оказват и промените в политиките, а именно:

увеличението на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв.;

нарастването на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 780 лв. на 933 лв.; нарастването на максималния осигурителен доход от 3 400 лв. на 3 750 лв.

Разходите възлизат на 24 336,1 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., разходите нарастват с 2 542,1 млн. лв. или с 11,7 на сто, т.е. с темп, по-бавен от нарастването на собствените приходи на системата. Близо 96 на сто от нарастването на общите разходи се дължи на нарастването на разходите за пенсии.

От 1 юли 2024 г. пенсиите следва да се увеличат с 11 на сто. Със същия процент е предвидено увеличението на минималните размери на пенсиите за трудова дейност и на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и на добавките към тях. Единствено т.нар. „вдовишка добавка“ ще нарасне с по-голям процент от този по „швейцарското правило“, като за нейния нормативно определен размер е предвиден ръст от 26,5 на сто на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Увеличението е с 13,2 на сто. Останалата част от нарастването на разходите за пенсии се дължи на целогодишното изплащане през 2024 г. на увеличените от 1 юли 2023 г. пенсии.

При краткосрочните обезщетения е предвиден ръст от 79,7 млн. лв. От 2024 г. работодателите ще изплащат само първите два дни, а държавното обществено осигуряване ще участва от третия ден включително.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2024 г. нараства на 933 лв.

Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 1 януари 2024 г. нараства на 933 лв.

Определя се нов размер на максималния осигурителен доход. за всички осигурени лица – 3 750 лв.

Определя се и нов размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от чл. 68, ал. 1 от КСО – 580,57 лв. от 1 юли 2024 г.

Не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2024 г. – 2 332,50 лв.;

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) -780 лв.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв.

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. и се увеличава максималният дневен размер – на 107,14 лв.

Предвидено е, че за 2024 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се равнява на 3 400 лв.

Анкети