Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. С решение на МС: Над 41 млн. лева ще бъдат насочени по няколко различни направления

Парите

С решение на МС: Над 41 млн. лева ще бъдат насочени по няколко различни направления

С решение на МС: Над 41 млн. лева ще бъдат насочени по няколко различни направления - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Държавата подкрепя с над 5 млн. лв. дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на национално представителните организации на и за хората с увреждания за бюджетната 2023 година. Те се предоставят за изпълнение на дейности за гарантиране на правата на хората с увреждания, подобряване на техния живот и насърчаване на пълноценното им включване в обществото. Предоставените от държавата средства не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.

Предоставянето на финансова подкрепа от държавата е регламентирано в Закона за хората с увреждания. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. общият размер на субсидията е 5 099 400 лв.

Средствата ще се разпределят между 21 национално представителни организации на и за хората с увреждания. Размерът на субсидията за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения за финансиране на дейности, които спомагат за подобряване начина на живот и социалното включване на хората с увреждания. Той е пряко свързан с целесъобразността на дейността на всяка организация и възможностите на държавния бюджет.

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово в размер до 730 хил. лв.

Допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово в размер до 730 хил. лв. одобри Министерският съвет на днешното си заседание. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на битовите клиенти на топлофикационното дружество в града, които няма да имат топлоснабяване през предстоящия сезон 2023 - 2024 г.

„Топлофикация Габрово" ЕАД е подала заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за прекратяване на лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия" и за „пренос на топлинна енергия", поради „техническа невъзможност за изпълнение на лицензионна дейност".

От подпомагането ще се възползват около 4120 битови клиенти на топлинна енергия на територията на гр. Габрово.

Правителството отпусна над 29,5 млн. лв. за обезщетения в образованието

Правителството отпусна 29 968 263 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2023 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2023 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2023 година.

Стипендиите на студентите се увеличават, максималната става 200 лева

Увеличават се стипендиите на студентите от държавните висши училища. Минималният им месечен размер се вдига от 85 на 120 лева. Максималната стипендия от 180 става 200 лева. Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 юли 2023 г.

Това предвижда приетото от Министерския съвет изменение и допълнение на Постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации.

С него се повишават и стипендиите на студентите, които в годината на завършване на средното си образоване, са приети в държавни висши училища по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“, както и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Те вече ще получават по 140, вместо досегашните 100 лева на месец. От 300 на 400 лева се вдига и максималният размер на помощите и наградите.

За изплащането на увеличените стипендии от 1 юли са осигурени 6 млн. лева със Закона за държавния бюджет. Повишението се налага заради непрекъснато увеличаващите се разходи за издръжка на живот вследствие на инфлационните процеси от последната година и невъзможността с месечната стипендия да се осигури заплащане на поне част от потребностите на студентите. Последното увеличение на минималния и максималния размер на стипендиите е влязло в сила от летния семестър на учебната 2020-2021 година.

Одобрени са промени на утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи по бюджета на МЕУ

Правителството прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министерството на електронното управление (МЕУ).

Средствата са за обезпечаване на сервизната поддръжка на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО), Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) и Защитен интернет възел към МЕУ. Тези системи са в основата на реализиране на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, надграждане на ДХЧО и ЕЕСМ, както и реализирането на „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021- 2027 г.

Приетото Постановление води до въздействие върху държавния бюджет през всяка една от следващите 2024 г., 2025 г. и 2026 г.