Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. НСИ: 1,9% е ръстът на БВП за второто тримесечие на годишна база

Анализи

НСИ: 1,9% е ръстът на БВП за второто тримесечие на годишна база

НСИ: 1,9% е ръстът на БВП за второто тримесечие на годишна база - Tribune.bg
Снимка:
© НСИ

През второто тримесечие реалният ръст на брутния вътрешен продукт в България е 1,9%. Тези данни са предварителни и ще се актуализират след около 40 дни. На тримесечна база ръстът е 0,4%, сочат данните на националната статистика.

Данните показват съвсем леко по-висок ръст от този в последната прогноза на финансовото министерство, което очакваше 1,8% ръст на икономиката.

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4.2%, което е нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.0 процентни пункта до 30.0%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65.8% през второто тримесечие на 2023 г. при 64.0% през второто тримесечие на 2022 година.

През второто тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 79.7% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17.6% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През второто тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2023 година показват нарастване на крайното потребление с 1.8% и бруто образуване на основен капитал - с 1.5%, спрямо предходното тримесечие.

БВП нараства с 1.9%, а БДС - с 2.2% през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Строителство - 5.8%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 4.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 4,4%, Селско, горско и рибно стопанство - 4.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.1%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.9%, Финансови и застрахователни дейности - 1.8%, Култура, спорт и развлечения; други дейности - 1.0% и Операции с недвижими имоти - 0.9%.

Спад с 1.0% на годишна база е регистриран в Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4.0% и бруто образуване на основен капитал - със 7.3%. През второто тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 6.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.