Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. На годишна база: СРЗ у нас се увеличава, при минимален ръст на безработицата

Анализи

На годишна база: СРЗ у нас се увеличава, при минимален ръст на безработицата

НСИ публикува обобщение на ключовите икономически данни за страната - БВП е малко над 43 млрд. лв за първото тримесечие, а годишната инфлация за май е 2,3%

На годишна база: СРЗ у нас се увеличава, при минимален ръст на безработицата - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Брутният вътрешен продукт за първото тримесечие на 2024 г. възлиза на 43 279.9 млн. лв. Годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%. Броят на заетите намалява с 0,7% спрямо първите три месеца на миналата 2023 г. За януари - април 2024 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 1 482.5 млн. евро.

Това сочат обобщените данни за ключовите показатели за икономическото развитие на страната ни, представени от Националния статистически институт (НСИ).

1. Производство

През юни 2024 г. показателят на доверие в промишлеността нараства с 0.2 пункта в сравнение с май 2024 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През април 2024 г. е регистрирано понижение с 0.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2023 година. На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - със 7.7%, и при преработващата промишленост - с 1.9%, а ръст - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.6%.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 2.8% на строителната продукция през април 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 година. На годишна база повишение на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2024 г. е регистрирано при специализираните строителни дейности - с 6.9%, и при строителството на съоръжения - с 2.4%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.2%.

През първото тримесечие на 2024 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 43 279.9 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 722 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.801455 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24 025 млн. долара и съответно на 3 731 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 129 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 437 евро.

2. Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през април 2024 г. се повишава с 1.5 пункта в сравнение с януари 2024 година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.3 и 1.6 пункта. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение, в резултат на което балансовия показател се покачва с 6.6 процентни пункта. Очакванията на живеещите в селата са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца, за разлика от населението в градовете, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано.

Оборотът в търговията на дребно през април 2024 г. нараства с 9.9% спрямо април 2023 г., показват календарно изгладените данни. В сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 14.8%, както и при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ - с 11.1%. Намаление е отчетено при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 9.6%.

За индивидуално потребление през първото тримесечие на 2024 г. са изразходвани 70.9% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 3.7% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2023 година (според сезонно изгладените данни).

3. Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2024 г. е 14.2%. Показателят се е увеличил със 7.9% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април 2024 г. е с 0.3 пункта под нивото от януари 2024 г. и достига 74.9% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

4. Пазар на труда

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2024 г. е 2 907.3 хил., от които 1 547.1 хил. мъже и 1 360.2 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0.7%, което се дължи изцяло на намаление при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.8%, като при мъжете този дял е 59.1%, а при жените - 47.0%.

Безработните лица през първото тримесечие на 2024 г. са 152.5 хил., от които 81.2 хил. (53.2%) са мъже и 71.3 хил. (46.8%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на безработните се увеличава със 17.6 хил., или с 13.0%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0.6 процентни пункта и достига 5.0%, като е един и същ при мъжете и жените.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 13.9%, в услугите - с 16.3%, и в строителството - с 19.3%.

През юни 2024 г. 30.4% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През март 2024 г. средната брутна работна заплата е 2 300 лв. - нараства с 7.5% в сравнение с предходния месец и с 17.8% спрямо март 2023 година.

5. Международни трансакции

През юни 2024 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина намалява с 1.0 пункт в сравнение с май 2024 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За април 2024 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 56.9 млн. евро при отрицателно салдо от 25.2 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 286 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 438.4 млн. евро (0.5% от БВП) за януари - април 2023 година.

Търговското салдо за април 2024 г. е отрицателено в размер на 491 млн. евро при дефицит от 157.2 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 1 482.5 млн. евро (1.5% от БВП) при дефицит от 850.1 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2023 година.

Износът на стоки е 3 745.5 млн. евро за април 2024 г., като нараства с 335.9 млн. евро (9.9%) в сравнение с този за април 2023 г. (3 409.7 млн. евро). За януари - април 2024 г. износът е 14 197.8 млн. евро (14% от БВП), като намалява с 480.9 млн. евро (3.3%) в сравнение с този за същия период на 2023 г. (14 678.7 млн. евро, 15.6% от БВП). Износът за януари - април 2023 г. нараства на годишна база с 0.9%.

Вносът на стоки за април 2024 г. е 4 236.6 млн. евро, като нараства с 669.6 млн. евро (18.8%) спрямо април 2023 г. (3 566.9 млн. евро). За януари - април 2024 г. вносът е 15 680.2 млн. евро (15.5% от БВП), като се увеличава със 151.4 млн. евро (1%) спрямо същия период на 2023 г. (15 528.8 млн. евро, 16.5% от БВП). Вносът за януари - април 2023 г. намалява на годишна база с 2.2%.

Преките инвестиции в чужбина за април 2024 г. нарастват със 129.4 млн. евро, при ръст от 29.9 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 207.9 млн. евро (при увеличение с 214 млн. евро за януари - април 2023 г.).

Салдото по статия преки инвестиции е положително в размер на 193.7 млн. евро при положително салдо от 121.6 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. салдото е отрицателно в размер на 490.2 млн. евро (0.5% от БВП) при отрицателно салдо от 1 629.4 млн. евро (1.7% от БВП) за същия период на 2023 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 64.3 млн. евро за април 2024 г., при понижение с 91.7 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 698.1 млн. евро (при ръст от 1 843.4 млн. евро за януари - април 2023 г.).

Салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 1 037.7 млн. евро при положителна стойност от 554.8 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. салдото е положително в размер на 2 736.5 млн. евро (2.7% от БВП) при положително салдо от 575.5 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2023 година. Портфейлните инвестиции – активи за април 2024 г. нарастват с 838.3 млн. евро при ръст от 464.3 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. те нарастват с 2 295.9 млн. евро (2.3% от БВП) при увеличение с 1 332.8 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2023 година. Портфейлните инвестиции – пасиви за април 2024 г. намаляват със 199.3 млн. евро при понижение с 90.5 млн. евро за април 2023 година. За януари - април 2024 г. портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с 440.6 млн. евро (0.4% от БВП) при увеличение със 757.3 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2023 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2024 г. е положително.

6. Цени

През май 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%. През май 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Съобщения“ (1.5%), „Развлечения и култура“ (1.0%), „Транспорт“ (0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (1.0%), „Ресторанти и хотели“ (0.6%), „Облекло и обувки“ (0.6%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (0.6%).

През първото тримесечие на 2024 г. индексът на цените на жилищата нараства с 16.0% в сравнение със същото тримесечие на 2023 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май намалява с 4.3% в сравнение с май 2023 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.8%. Увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 10.4%, и в преработващата промишленост - с 0.6%.

През юни 2024 г. мениджърите не очакват промяна на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца (по данни от бизнес анкетите на НСИ).

7. Парични и финансови показатели

През май 2024 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8.6% (8.3% годишно нарастване през април 2024 година). В края на май 2024 г. широките пари са 157.876 млрд. лв. (79.7% от БВП) при 157.078 млрд. лв. към април 2024 г. (79.3% от БВП).

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през май 2024 г. възлизат на 87.082 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 8.4% на годишна база през май 2024 г. (8.6% годишно повишение през април 2024 г.) и в края на месеца достигат 45.603 млрд. лв. (23% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 41.479 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на май 2024 година.

През май 2024 г. средномесечният валутен курс на лева спрямо долара е 1.80 лв. за 1 щатски долар.

Етикети: НСИ (121)