Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Банки
  3. Активите на инвестиционните фондове у нас намаляват през 2022 година, отчете БНБ

Банки

Активите на инвестиционните фондове у нас намаляват през 2022 година, отчете БНБ

Активите на инвестиционните фондове у нас намаляват през 2022 година, отчете БНБ - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

Активите на местните и чуждестранни инвестиционни фондове, развиващи дейност на българския пазар, намаляват 406.3 млн. лева или 4.6% на годишна база до общо 8.43 млрд. лева към края на 2022 година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, в края на 2021 година размерът на активите е възлизал на 8.83 млрд. лева.

Годишното понижение идва след три последователни тримесечни намаления в размера на активите, прекъснати от ръст от 3.1% (+256.4 млн. лева) през последното тримесечие на миналата година спрямо края на септември. През първото тримесечие активите на инвестиционните фондове намаляха с 1.3% на тримесечна база, понижението през периода април-юни бе 5.1%, а през третото тримесечие бе отчетен спад от 1.3% спрямо първото полугодие на 2022 година.

1. Размер и структура на активите

Към края на декември 2022 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2765.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. (2725.9 млн. лева) те се увеличават с 39.9 млн. лева (1.5%). В сравнение със септември 2022 г. (2645.4 млн. лева) активите се увеличават със 120.4 млн. лева (4.6%). Към края на четвърто тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 209.7 млн. лева (16.8%) до 1459.8 млн. лева при 1250.1 млн. лева към декември 2021 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 6.1 млн. лева (1.3%) до 458.5 млн. лева при 452.4 млн. лева към края на декември 2021 г. Спрямо септември 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 117.5 млн. лева (8.8%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 5.3 млн. лева (1.2%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база със 175.9 млн. лева (17.2%) до 847.5 млн. лева към декември 2022 г. (1023.4 млн. лева към края на декември 2021 г.). В сравнение със  септември 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 2.5 млн. лева (0.3%). Към края на декември 2022 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 52.8%, при 45.9% към декември 2021 г. и 50.7% към септември 2022 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 30.6% от общата сума на активите към декември 2022 г. при относителен дял от 37.5% към декември 2021 г. и 32.1% към септември 2022 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 154.4 млн. лева (16.2%) до 1108.9 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ намаляват с 15.3 млн. лева (1.6%) до 913.3 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 62 млн. лева (9.9%) до 565.7 млн. лева. В сравнение със септември 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 92.6 млн. лв. (9.1%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 37.6 млн. лв. (4.3%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции намаляват с 6.3 млн. лева (1.1%). Към края на декември 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40.1%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33% и ценни книжа, различни от акции – 20.5%, при съответно 35% за акциите и другите форми на собственост, 34.1% за акции/дялове на ИД и ДФ и 23% за ценни книжа, различни от акции към края на декември 2021 г. Към септември 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 38.4%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.1% и ценни книжа, различни от акции – 21.6%.

Към края на четвърто тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64.6% и в евро – 30.9%, при съответно 61.6% и 34% към декември 2021 г. Към септември 2022 г. активите, деноминирани в български лева, са 63.1%, а тези в евро – 32.3%

2. Размер и структура на пасивите

Към края на декември 2022 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5667.5 млн. лева. Спрямо същия месец на 2021 г. (6113.6 млн. лева), те намаляват с 446.1 млн. лева (7.3%). В сравнение с края на септември 2022 г. (5531.4 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава със 136.1 млн. лева (2.4%).

По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на 2022 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 437.8 млн. лева (10.9%) до 3569.9 млн. лева при 4007.7 млн. лева към декември 2021 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 14.4 млн. лева (1.4%) до 1029.8 млн. лева към декември 2022 г. при 1015.4 млн. лева към края на четвърто тримесечие на 2021 г. Спрямо септември 2022 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 172.8 млн. лева (5.1%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват с 1.7 млн. лева (0.2%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2022 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (63%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (18.2%). Към края на декември 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 65.6% и 16.6%, а към септември 2022 г. – 61.4% и 18.6%

Към края на декември 2022 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2765.8 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2756.8 млн. лева. Към края на четвърто тримесечие на 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2541.1 млн. лева (92.2%), а към сектор Останал свят – 215.7 млн. лева (7.8%). Спрямо декември 2021 г. пасивите в собствения капитал към резиденти намаляват с 29 млн. лева (1.1%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават със 70.1 млн. лева (48.1%). По институционални сектори към декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 94.5 млн. лева (14.6%) до 741.4 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват със 173.3 млн. лева (14.2%) до 1050.3 млн. лева. Спрямо септември 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават със 103.2 млн. лева (4.2%), а към нерезиденти – с 22.8 млн. лева (11.8%). По институционални сектори към декември 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 66.9 млн. лева (9.9%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 10 млн. лева (0.9%).

Към края на декември 2022 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (38.1%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (26.9%) и Нефинансови предприятия (9.2%). Най-големите относителни дялове към декември 2021 г. са съответно 45.1% за сектор Домакинства и НТООД, 23.8% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 10.7% за сектор Нефинансови предприятия. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 7.8% от общия размер на собствения капитал към декември 2022 г. при относителен дял 5.4% към края на декември 2021 г. и 7.3% към септември 2022 г.

Анкети