Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Имоти
  3. Дигитален формат: Всеки имот в страната ще бъде с електронно досие

Имоти

Дигитален формат: Всеки имот в страната ще бъде с електронно досие

Дигитален формат: Всеки имот в страната ще бъде с електронно досие - Tribune.bg
Снимка:
© Tribune.bg

Имотите в страната ще имат електронни досиета. Това предвиждат промените в Наредба №2 за воденето и съхраняването на имотния регистър. Те вече са пуснати за обществено обсъждане от Министерство на правосъдието за обществено обсъждане.

Промените се правят, за да бъде приведена Наредбата в съответствие с приетите през 2023 година промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Предвижда се дигитализация на всички актове на хартиен носител, съхранявани в службите по вписванията към Агенцията по вписванията, създаване на електронни партидни дела на всички вписани актове в имотния регистър, както и обезпечаване на дейността на Агенцията по вписванията по водене на имотния регистър в електронна форма.

Освен това се предвижда създаване и поддържане от Агенцията по вписванията на обща база данни, съдържаща електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

С промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и в Наредбата се регламентира идентичността между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Службите по вписванията ще имат задължение да въвеждат информация в електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Партидата на всеки недвижим имот се състои от следните пет части: част “А” - за имота; част “Б” - за собственика и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост; част “В” - за учредяването и прехвърлянето на други вещни права и за юридически факти и обстоятелствата, подлежащи на вписване; част “Г” - за ипотеките; и част “Д” - за възбраните. В част “А” на партидата вписват данни, като например идентификатор на имота; вида на имота - поземлен, сграда или самостоятелен обект в сграда; адреса; границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда); площта в квадратни метри или в декари; предназначението на имота; етажността на сградата. В част “Б” на партидата вписват данни за името и ЕГН на собственика, ако е физическо лице; името на собственика, ако е фирма; видът собственост - частна или публична; при съсобственост - идеалните части (дяловете), както и данните за съсобствениците, а при съпружеска имуществена общност - данните за съпрузите.

В Наредбата се посочва още, че промените ще дадат възможност информация за всеки имот да бъде намирана много по-лесно и по-бързо. При извършване на проверка съдията по вписванията ще прави служебно справки, включително и за кадастрални карти и схеми.

Анкети