Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Застраховане
  3. Средствата на застрахователните дружества у нас с ръст от над 12% на годишна база

Застраховане

Средствата на застрахователните дружества у нас с ръст от над 12% на годишна база

Средствата на застрахователните дружества у нас с ръст от над 12% на годишна база - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 10.797 млрд. лв. към края на декември 2023 година. Техният размер нараства с 1.191 млрд. лв. (12.4%) в сравнение с края на декември 2022 г. (9.606 млрд. лв.) и нараства с 418.8 млн. лв. (4%) спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. (10.378 млрд. лева), показват данните на Българската народна банка (БНБ).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 303.9 млн. лв. (11.4%) – от 2.658 млрд. лв. към края на декември 2022 г. до 2.962 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 година. Спрямо края на септември 2023 г. (2.781 млрд. лв.) те нарастват със 181.4 млн. лв. (6.5%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2023 г. е 27.4% при 27.7% към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. и 26.8% в края на септември 2023 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 886.8 млн. лв. (12.8%) – от 6.948 млрд. лв. към края на декември 2022 г. до 7.835 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 г. и нарастват с 237.4 млн. лв. (3.1%) спрямо края на септември 2023 г. (7.597 млрд. лева). Към края на декември 2023 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.6% при 72.3% в края на четвъртото тримесечие на 2022 г. и 73.2% в края на края на септември 2023 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2023 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 509.2 млн. лв. (11.3%) до 4.997 млрд. лева. Спрямо края на декември 2022 г. акциите и другите форми на собственост нарастват с 531.6 млн. лв. (26.9%) до 2.505 млрд. лв., а вземанията от застрахователни операции намаляват със 165.3 млн. лв. (13.6%) до 1.047 млрд. лв., а депозитите нарастват с 92 млн. лв. (14%) до 748.7 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 46.3% при 46.7% към края на същото тримесечие на 2022 г., на акциите и другите форми на собственост – 23.2% при 20.5% към края на декември 2022 г., на вземанията от застрахователни операции – 9.7% при 12.6% към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. и на депозитите – 6.9% при 6.8% към края на декември 2022 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в евро, като към края на декември 2023 г. относителният им дял от общия размер на активите е 41.1% при 37.8% към края на четвъртото тримесечие на 2022 година. Активите в левове са 32.6% при 35% към края на декември 2022 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. активите в щатски долари са 2.5% при 2.9% към края на декември 2022 г., а в други валути – 23.8% при 24.3% към края на декември 2022 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2023 г. инвестициите в България нарастват на годишна база с 218.5 млн. лв. (5.8%) до 3.982 млрд. лв. при 3.764 млрд. лв. към края на декември 2022 година. Техният относителен дял е 36.9% към края на декември 2023 г. при 39.2% към края на същия месец на 2022 година.

В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база със 747.5 млн. лв. (14.7%) до 5.826 млрд. лв. при 5.079 млрд. лв. към края на декември 2022 година. Относителният им дял към края на декември 2023 г. е 54% при 52.9% в края на декември 2022 година.

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2023 г. са 10.797 млрд. лева. Собственият капитал е 3.802 млрд. лв. към края на декември 2023 г., като нараства със 796.8 млн. лв. (26.5%) спрямо края на декември 2022 г. (3.005 млрд. лева).

Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. е 35.2% при 31.3% към края на същото тримесечие на 2022 година. Към края на декември 2023 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база със 185.1 млн. лв. (3.5%) до 5.493 млрд. лв. при 5.308 млрд. лв. към края на декември 2022 година. Техният дял в размера на пасивите е 50.9% към декември 2023 г. при 55.3% към края на декември 2022 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4.133 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. при 3.787 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2023 г. е 75.2% при 71.3% в края на четвъртото тримесечие на 2022 година.

Към края на декември 2023 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД нарастват с 319.3 млн. лв. (11.1%) до 3.189 млрд. лв. при 2.870 млрд. лв. към края на декември 2022 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 58.1% при 54.1% към края на декември 2022 година. На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 1.1 млн. лв. (0.1%) до 757.1 млн. лв. при 756.1 млн. лв. към края на декември 2022 г. и представляват 13.8% от застрахователните технически резерви при 14.2% към края на четвъртото тримесечие на 2022 година.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 10.2 млн. лв. (23.2%) до 54.4 млн. лв. към края на декември 2023 г. при 44.2 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2022 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1% в края на декември 2023 г., при 0.8% към края на декември 2022 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2023 г. намаляват със 160 млн. лв. (10.5%) до 1.361 млрд. лв. при 1.521 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2023 г. е 24.8% при 28.7% в края на декември 2022 година.

Анкети