Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Застраховане
  3. Застрахователните дружества увеличават инвестициите си у нас - годишният ръст е от 320 млн. лв.

Застраховане

Застрахователните дружества увеличават инвестициите си у нас - годишният ръст е от 320 млн. лв.

Застрахователните дружества увеличават инвестициите си у нас - годишният ръст е от 320 млн. лв. - Tribune.bg
Снимка:
© pixabay

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 10.378 млрд. лв. към края на септември 2023 година. Техният размер нараства с 1.140 млрд. лв. (12.3%) в сравнение с края на септември 2022 г. (9.238 млрд. лв.) и нараства със 177.3 млн. лв. (1.7%) спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. (10.201 млрд. лева).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 157.1 млн. лв. (6%) – от 2.624 млрд. лв. към края на септември 2022 г. до 2.781 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 година. Спрямо края на юни 2023 г. (2.783 млрд. лв.) те намаляват с 2.3 млн. лв. (0.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2023 г. е 26.8% при 28.4% към края на третото тримесечие на 2022 г. и 27.3% в края на юни 2023 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 982.6 млн. лв. (14.9%) – от 6.615 млрд. лв. към края на септември 2022 г. до 7.597 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 г. и нарастват със 179.6 млн. лв. (2.4%) спрямо края на юни 2023 г. (7.418 млрд. лева). Към края на септември 2023 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 73.2% при 71.6% в края на третото тримесечие на 2022 г. и 72.7% в края на юни 2023 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2023 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 632.5 млн. лв. (15.5%) до 4.713 млрд. лева.

Спрямо края на септември 2022 г. акциите и другите форми на собственост нарастват с 682.1 млн. лв. (37.4%) до 2.508 млрд. лв., а вземанията от застрахователни операции намаляват със 127.8 млн. лв. (10.7%) до 1.069 млрд. лв. и депозитите намаляват с 58 млн. лв. (7.3%) до 732.9 млн. лева. В края на третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 45.4% при 44.2% към края на същото тримесечие на 2022 г., на акциите и другите форми на собственост – 24.2% при 19.8% към края на септември 2022 г., на вземанията от застрахователни операции – 10.3% при 13% към края на третото тримесечие на 2022 г. и на депозитите – 7.1% при 8.6% към края на септември 2022 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в евро, като към края на септември 2023 г. относителният им дял от общия размер на активите е 40.3% при 37.4% към края на третото тримесечие на 2022 година. Активите в левове са 33% при 36.1% към края на септември 2022 година. Към края на третото тримесечие на 2023 г. активите в щатски долари са 2.9% при 3.4% към края на септември 2022 г., а в други валути – 23.7% при 23.1% към края на септември 2022 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2023 г. инвестициите в България нарастват на годишна база с 320 млн. лв. (8.8%) до 3.963 млрд. лв. при 3.643 млрд. лв. към края на септември 2022 година. В края на третото тримесечие на 2023 г. средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 846.6 млн. лв. (17.7%) до 5.640 млрд. лв. при 4.793 млрд. лв. към края на септември 2022 година. Относителният им дял към края на септември 2023 г. е 54.3% при 51.9% в края на септември 2022 година.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2023 г. са 10.378 млрд. лева. Собственият капитал е 3.861 млрд. лв. към края на септември 2023 г., като нараства с 1.057 млрд. лв. (37.7%) спрямо края на септември 2022 г. (2.804 млрд. лева).

Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2023 г. е 37.2% при 30.4% към края на същото тримесечие на 2022 година. Към края на септември 2023 г. застрахователните технически резерви намаляват на годишна база със 144.5 млн. лв. (2.7%) до 5.168 млрд. лв. при 5.313 млрд. лв. към края на септември 2022 година. Техният дял в размера на пасивите е 49.8% към септември 2023 г. при 57.5% към края на септември 2022 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.871 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2023 г. при 3.704 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември 2023 г. е 74.9% при 69.7% в края на третото тримесечие на 2022 година.

Към края на септември 2023 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД нарастват със 148.6 млн. лв. (5.3%) до 2.947 млрд. лв. при 2.798 млрд. лв. към края на септември 2022 година. Към края на третото тримесечие на 2023 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57% при 52.7% към края на септември 2022 година.

На годишна база към края на третото тримесечие на 2023 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия намаляват с 1 млн. лв. (0.1%) до 746.7 млн. лв. при 747.7 млн. лв. към края на септември 2022 г. и представляват 14.4% от застрахователните технически резерви при 14.1% към края на третото тримесечие на 2022 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 11.2 млн. лв. (26.5%) до 53.5 млн. лв. към края на септември 2023 г. при 42.3 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1% в края на септември 2023 г., при 0.8% към края на септември 2022 година. Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на третото тримесечие на 2023 г. намаляват с 311.1 млн. лв. (19.3%) до 1.298 млрд. лв. при 1.609 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2022 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември 2023 г. е 25.1% при 30.3% в края на септември 2022 година.

Анкети