Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене Меню
  1. Начало
  2. Анализи
  3. НСИ: През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП на страната възлиза на 42 315 млн. лв.

Анализи

НСИ: През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП на страната възлиза на 42 315 млн. лв.

НСИ: През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП на страната възлиза на 42 315 млн. лв. - Tribune.bg
Снимка:
© БГНЕС

През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени, сочат предварителните данни на НСИ.

1. Производство

През септември 2023 г. показателят на доверие в промишлеността се увеличава с 1.5 пункта в сравнение с август 2023 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През юли 2023 г. е регистриран спад с 11.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 42.6%, в добивната промишленост - с 23.5%, и в преработващата промишленост - с 3.1%.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.8% на строителната продукция през юли 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2023 г. се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, така и при сградното строителство, съответно 3.8 и 0.2%

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни. През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 564 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.797387 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 543 млн. долара и съответно на 3 652 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 21 635 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 356 евро.

2. Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище (от -28.7% на -25.5%), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.9 пункта (от -63.4 на -59.5). Очакванията на живеещите в градовете остават благоприятни за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

Оборотът в търговията на дребно през юли 2023 г. нараства с 1.6% спрямо юли 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. В сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 8.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано понижение - съответно с 1.9% и с 0.6%.

За индивидуално потребление през второто тримесечие на 2023 г. са изразходвани 72.0% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 6.6% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2022 година (според сезонно изгладените данни).

3. Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през второто тримесечие на 2023 г. е 17.6%. Показателят се е увеличил с 7.3% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли 2023 г. нараства с 0.7 пункта в сравнение с април 2023 г. и достига 75.5% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

4. Пазар на труда

Oбщият брой на заетите лица през второто тримесечие на 2023 г. е 2 914.3 хил. - 1 545.1 хил. мъже и 1 369.3 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. остава почти непроменен. Относителният дял на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 52.9%, като при мъжете е 59.1%, а при жените - 47.4%.

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които 75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 19.3%, в услугите - с 13.7%, и в строителството - с 16.1%.

През септември 2023 г. 32.9% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През юни 2023 г. средната брутна работна заплата е 1 927 лв. - намалява с 0.4% в сравнение с предходния месец и се повишава с 12.7% спрямо юни 2022 година.

5. Международни трансакции

През септември 2023 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се увеличава с 0.6 пункта в сравнение с август 2023 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За юли 2023 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 636.9 млн. евро при положително салдо от 283.4 млн. евро за юли 2022 година. За януари - юли 2023 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1 080.9 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателно салдо от 280.8 млн. евро (0.3% от БВП) за януари - юли 2022 г.

Търговското салдо за юли 2023 г. е отрицателно в размер на 264.7 млн. евро при дефицит от 329 млн. евро за юли 2022 годнина. За януари - юли 2023 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 1 518.8 млн. евро (1.6% от БВП) при дефицит от 2 231.1 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2022 година.

Износът на стоки е за 3 619.2 млн. евро за юли 2023 г., като намалява с 652.5 млн. евро (15.3%) в сравнение с юли 2022 г. (4 271.6 млн. евро). За януари - юли 2023 г. износът е 25 623.8 млн. евро (26.8% от БВП), като намалява с 1 932.3 млн. евро (7.0%) в сравнение със същия период на 2022 г. (27 556.2 млн. евро, 32.6% от БВП). Износът за януари - юли 2022 г. нараства на годишна база с 43.5%.

Вносът на стоки за юли 2023 г. е за 3 883.8 млн. евро, като намалява с 716.8 млн. евро (15.6%) спрямо юли 2022 г. (4 600.7 млн. евро). За януари - юли 2023 г. вносът е 27 142.7 млн. евро (28.4% от БВП), като се понижава с 2 644.6 млн. евро (8.9%) спрямо същия период на 2022 г. (29 787.3 млн. евро, 35.2% от БВП). Вносът за януари - юли 2022 г. нараства на годишна база с 46.4%.

Преките инвестиции в чужбина за юли 2023 г. нарастват с 28 млн. евро, при ръст с 93 млн. евро за юли 2022 година. За януари - юли 2023 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 358.9 млн. евро (при увеличение с 353.1 млн. евро за януари - юли 2022 г.). Салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 109.8 млн. евро при отрицателно салдо от 52.5 млн. евро за юли 2022 година. За януари - юли 2023 г. салдото е отрицателно в размер на 1 699.6 млн. евро (1.8% от БВП) при отрицателно салдо от 1 199.9 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2022 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 137.8 млн. евро за юли 2023 г., при повишение със 145.5 млн. евро за юли 2022 година. За януари - юли 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с 2 058.4 млн. евро (при увеличение с 1 553 млн. евро за януари - юли 2022 г.).

Салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 115.7 млн. евро при положителна стойност от 240.3 млн. евро за юли 2022 година. За януари - юли 2023 г. салдото е положително в размер на 1 435 млн. евро (1.5% от БВП) при положително салдо от 1 246.4 млн. евро (1.5% от БВП) за същия период на 2022 година.

Портфейлните инвестиции - активи за юли 2023 г. нарастват със 73.8 млн. евро при ръст от 227.2 млн. евро за юли 2022 година. За януари - юли 2023 г. те нарастват с 2 135.5 млн. евро (2.2% от БВП) при увеличение с 924.1 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2022 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за юли 2023 г. намаляват с 42 млн. евро при понижение с 13.1 млн. евро за юли 2022 година. За януари - юли 2023 г. портфейлните инвестиции - пасиви нарастват със 700.5 млн. евро (0.7% от БВП) при намаление с 322.3 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2022 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през второто тримесечие на 2023 г. е положително. Износът на стоки и услуги бележи спад с 0.9%, а вносът - с 6.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

6. Цени

През август 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.4% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022 г. е 7.7%. През август 2023 г. най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (4.6%), здравеопазване (0.6%), ресторанти и хотели (0.6%) и разнообразни стоки и услуги (0.4%).

Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (2.3%), съобщения (0.6%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (0.3%).

През второто тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 10.7% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август се понижава с 27.2% в сравнение с август 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.5%, в добивната промишленост - с 4.1%, докато увеличение се наблюдава преработващата промишленост - с 1.3%.

През септември мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца (по данни от бизнес анкетите на НСИ).

7. Парични и финансови показатели

През август 2023 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 9.6% (9.9% годишно нарастване през юли 2023 година). В края на август 2023 г. широките пари са 149.072 млрд. лв. (79.7% от БВП) при 146.899 млрд. лв. към юли 2023 г. (78.6% от БВП).

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД1 през август 2023 г. възлизат на 79.076 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 6.1% на годишна база през август 2023 г. (7.2% годишно повишение през юли 2023 г.) и в края на месеца достигат 42.545 млрд. лв. (22.8% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 36.531 млрд. лв. (19.5% от БВП) в края на август 2023 година.

През август 2023 г. средномесечният валутен курс на лева спрямо долара е 1.79 лв. за 1 щатски долар.